Matematika 1

Informace k předmětu
Informace ke zkouškám z Matematiky I a II
Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičení a odevzdání zadaných prací v určených termínech.
Nutnou podmínkou je získání nejméně 45 bodů (ze 100) za vypracované úkoly (doma i na cvičení)
a zároveň nejméně 10 bodů z každé části (lineární algebra, diferenciální počet, integrální počet).
Testy se nenahrazují a domácí úkoly se odevzdávají pouze v zadaných termínech.
Náhradní testy ani domácí úkoly nebudou zadávány.

Domácí úkoly

Forma odevzdání:
  • čitelný, úhledný rukopis - na cvičení,
  • text vysázený na počítači a převedený do formátu pdf lze poslat e-mailem.
Skenovaný (focený) rukopis není akceptován!
  • Pátý: zadání, odevzdání: na cvičení 17.12.2019
  • Čtvrtý: zadání, odevzdání: na cvičení 26.11.2019
  • Třetí: zadání, odevzdání: na cvičení 5.11.2019
  • Druhý: zadání, odevzdání: na cvičení 17.10.2019
  • První: zadání, odevzdání: na cvičení 10.10.2019

Průběžné výsledky

skupiny C8,C9 int.početdif.početlin.algebra
skupina C20int.početdif.početlin.algebra

Plán cvičení

Plán cvičení: integrální počet
datum obsah cvičení Doporučené příklady
Sbírka příkladů z Matematiky I
S.Kračmar,F.Mráz,J.Neustupa
19.12.Opakování Kapitola V.3 39-88
17.12.Nevlastní integrál 995,996,997,1001
10.12.
12.12.
Určitý Riemannův integrál,
aplikace
946,953,955,961,962,970,976,979,988
1008-1039
5.12. Integrace goniometrických funkcí 886,889,892,893,894,896,898,899,901
3.12.Rozklad na parciální zlomky 832,838,839,840,845,849,855,856,858,859,870,874,878
26.11.
28.11.
Tabulkové integrály
Integrace per-partes
Substituce
708,710,714,717,718,721,724,727,728 (tabulkove)
734,735,736,737,742,744,746,747 (per-partes)
754,757,762,767,768,770,772,773,774,777,779,783(substituce)
792,793,795,796,799,803,805,807,809,812,816,819,820 (kombinace)
Plán cvičení: Diferenciální počet
datum obsah cvičení Doporučené příklady
Sbírka příkladů z Matematiky I
S.Kračmar,F.Mráz,J.Neustupa
21.11.Zápočtový testKapitola V.2 21-38
19.11.Aproximace funkce
Taylorovými polynomy.
646,649,651,652,654,658,
659,660,664,662,666,668,674
14.11. Průběh funkce.621,625-631,633,637,639,644
Asymptoty.615,618,619
Konvexnost, konkávnost, inflexní body 606,607,611,612
Globální extrémy 568, 573,575,576,579,580,583,584,587
Monotonie a lokální extrémy553-557, 560, 592
l'Hospitalovo pravidlo355,368,372,373,376,377,
380,382,388,393,394,400,402
Rovnice tečny a normály521, 522, 526, 527, 531, 534
Diferenciál513, 517, 520
Funkce: 1. a 2. derivace438,439,440,444,448,450-452,454,455,457,
460, 461, 462,463, 466, 467, 469, 470, 473, 476,
477, 480, 481, 485, 488, 490, 494, 498,
500,501,502
Funkce: spojitost423, 425, 430
Funkce: limity335, 340, 351, 352, 354, 360, 362,
366, 384, 386, 408, 409, 412
Funkce: definiční obor, vlastnosti262, 266, 267, 298-300
17.10. Posloupnosti: vlastnosti,
limity
208-210, 212
214, 222-225, 230, 233, 234, 236, 237, 240,
243, 247, 248, 253, 254
Plán cvičení: Lineární algebra
datumobsah cvičeníDoporučené příklady
Sbírka příkladů z Matematiky I
S.Kračmar,F.Mráz,J.Neustupa
15.10. 1. ZÁPOČTOVÝ TEST
Vlastní čísla a vlastní vektory
*
141-145, 147, 152, 153, 156, 160

10.10.
Soustavy lineárních rovnic
Frobeniova věta, Cramerovo pravidlo
Gausova eliminační metoda
Soustavy rovnic s parametrem.
*
163-165, 171, 173, 175, 176,
183, 184, 187, 189, 190, 193
177, 178, 198, 199,201, 204, 206, 207
8.10. Inverzní matice
determinat matice

96, 97, 99, 100, 102-105,
107, 109, 111, 113, 114, 115
3.10. Operace s maticemi:
násobení matic, transponování,
hodnost matice
poznámky

70, 72, 73, 75-77, 80, 82, 84, 85
88, 89, 91
1.10.
26.9.
Vektorové prostory.
Operace s vektory.
poznámky *

2,5,8,12,17,23-27,
38,39,44, 45, 51, 52
24.9. Informace k předmětu.
Opakování středoškolské látky.
poznámky

Vstupní test.